Гумирек ЕАД е организация, която управлява дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на гуми

 

В целия свят непрекъснато се произвеждат и използват много на брой и различен вид гуми. 

По закон дистрибуторите са задължени да осигурят пространство, в мястото на смяната и продажбата на гуми, където гражданите да могат да върнат своите ИУГ и в последствие да бъдат предадени за оползотворяване и/или рециклиране. За да се облекчат производителите и вносителите при заплащане на продуктова такса за гуми, Гумирек ЕАД предлага на своите членове, работеща система по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на гуми. 

 

Еко такси за рециклиране на гуми се налагат поради, нуждата от създаване на системи по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране, за да се предотвратят поражения върху околната среда. Нерядко гумите биват складирани на огромни купи или директно изхвърляни в природата. В дългосрочен план липсата на изградени системи по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на гуми, води до рискове за екологичното равновесие. В краткосрочен план това може да доведе до възникване на неконтролируеми пожари.

 

Обществото осъзнава нуждата от събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на гуми, по подходящ начин и затова търси целесъобразни и приемливи екологични решения.  Събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на гуми, лесно може да се организира и управлява.  

 

Организацията Гумирек ЕАД разбира важността на проблема, свързан със задължителното по закон рециклиране на гуми. Ето защо предлага спектър от услуги в тази област, за да облекчи фирмите производители и дистрибутори при задължителните продуктови такси за производство, регенериране гуми и гумени вериги. Услугите на Гумирек ЕАД решават въпроса с излезлите от употреба гуми от събирането им до екологосъобразното оползотворяване и/или рециклиране. 

 

Гумирек ЕАД следи за спазването на закона и рециклиране на гуми се извършва на специални площадки.