Гумирек ЕАД - организация за събиране, оползотворяване и обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ)

 

В целия свят непрекъснато се произвеждат и използват гуми. Излезлите от употреба гуми представляват сериозен проблем за околната среда. Често биват складирани на огромни купи или са изхвърлени направо в природата . Околната среда страда от нерешаването на този проблем в дългосрочен план, като същевременно съществува опасността от възникването на пожари .

Обществото съзнава, че тези гуми трябва да бъдат рециклирани - оползотворени или преработени по подходящ начин и затова започна да търси целесъобразни и приемливи екологични решения. Излезлите от употреба гуми могат лесно да бъдат събрани и обработени по подходящ начин. По света съществуват много известни методи, включително изгаряне с цел получаване на енергия.

Компанията Гумирек ЕАД разбира важността на проблема, свързан с излезлите от употреба гуми и затова предлага цял спектър от услуги в тази област. Услугите на фирма Гумирек ЕАД решават въпроса с излезлите от употреба гуми  от събирането до екологосъобразното им оползотворяване.


Излезлите от употреба гуми се събират с подходящи транспортни средтсва .

Гумите се докарват до определени площадки, където се разделят според големината и после се определя каква е най-голяма полза от тях. После се закарват до площадка, където се оползотворяват по най-подходящия начин.