Услуги

Фирма Гумирек ЕАД предлага на своите клиенти събиране, оползотворяване и обезвреждане на излезлите от употреба гуми(ИУГ), без риск за човешкото здраве и околна среда

Равни права на всички членове на организацията, без оглед на това дали са малки, средни или големи предприятия и независимо дали са акционер или е сключил договор с него с оглед спазване на принципа на равнопоставеност;

Изпълнение на задълженията на членовете при най-ниски разходи за тях, при спазване на изискванията на нормативната уредба;

Конструктивно сътрудничество с държавната и местната власт, с производителите и дистрибуторите на гуми и техни браншови структури с други организации по оползотворяване, с фирми, извършващи събиране на ИУГ и преработващата индустрия за намиране на практически осъществими икономически решения за изпълнение на националните цели за интегрирано управление на отпадъци от този вид

Защита на интересите на членовете на „Гумирек” ЕАД в областта на управлението на ИУГ, както и на националните институции, при изпълнение на националните цели по рециклиране и оползотворяване на ИУГ

Изпълнение на поетите отговорности и отчет за изпълнение на ангажиментите на „Гумирек” ЕАД в процеса на организиране на дейността на системата