За Нас

„Гумирек” ЕАД  организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми(ИУГ), за изпълнение на задълженията по чл. 14 ал. 1 , ал. 2 ,т.2 ал. 5 ,ал. 6 и чл. 15 от Закона за управление на отпадъците (3УО) и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми .

„Гумирек” ЕАД притежава разрешително с No. ООп-ИУГ-1-01/11.04.2016 г., на основание чл. 87, ал. 1 във връзка с член 81 ал.2 от ЗУО.

Целта на „Гумирек” ЕАД е освобождаване на фирмите обхванати от нея от задължението да заплащат продуктови такси за пуснатите от тях гуми на пазара, по смисъла на чл.11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Дейността на „Гумирек” ЕАД е част от пътя на страната ни за интегриране към общия пазар на Европейския Съюз. Не на последно място дружеството е в услуга на гражданите за чиста градска среда и природа.


Изпълнителен директор

Христо Георгиев Метев